หลักสูตรที่รับรองโดนสภาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

Duration : 55 Day ( 330 Hours )

price : 15,000 บาท

หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

Duration : 134 Day ( 800 Hours )

price : 28,000 BAHT